Mittetulundusühingu Hanila Laulu- ja Mänguselts

PÕHIKIRI 

  

I ÜLDSÄTTED 

1.1. Mittetulundusühing Hanila Laulu- ja Mänguselts (edaspidi selts) on avalikes huvides tegutsev juriidiliste ja füüsiliste isikute vabatahtlik ühendus.

1.2. Seltsi nimi on MTÜ Hanila Laulu- ja Mänguselts ja seltsi asukoht on Kõmsi küla Lääneranna vald Pärnu maakond

1.3. Selts on sõltumatu organisatsioon ja ei ole ühegi teise organisatsiooni sektsioon.

1.4. Seltsi eesmärgid on:

säilitada ja taaselustada möödunud aegade laulu- ja laulumängude, pillimängu ning tantsu kohalikke traditsioone;

õppida tundma ning kandma pidulikel puhkudel oma kodukandi (koduküla) või päritolukoha rahvariideid;

taaselustada ja alles hoida paikkonna elu-olulisi kombeid, toitumistavasid, käsitööoskusi.

1.5. Oma eesmärkide saavutamiseks viib selts ellu järgmisi tegevusi:

otsib teavet ja materjali eesmärgikohaste tegevuste jätkamiseks;

korraldab regulaarset laulu-, pillimängu-, tantsu- ning käsitööõpet; organiseerib vastava ala õppepäevi või õpilaagreid ka inimestele (eeskätt lastele-noortele), kes pole seltsi liikmed;

esineb õpitud laulude, tantsude, rahvajuttude ja pillilugudega festivalidel ning muudel rahvaüritustel;

organiseerib käsitööesemete, sealhulgas kohalike rahvariiete hulka kuuluvate, ning lihtsamate rahvapillide valmistamist ja nende müüki. 

II SELTSI LIIKMEKS VASTUVÕTMISE NING SELTSIST VÄLJAASTUMISE NING VÄLJAARVAMISE KORD JA TINGIMUSED 

2.1. Seltsi liikmeks võib astuda iga füüsiline või juriidiline isik, kes vastab liikmetele esitatavatele nõuetele, nõustub seltsi eesmärkidega ning on nõus täitma seltsi põhikirja ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid.

2.2. Seltsi liikmeks saada soovija peab esitama kirjaliku avalduse juhatusele, kes hiljemalt ühe kuu jooksul arvates avalduse saamisest teeb liikmeks vastuvõtmise või sellest keeldumise otsuse ning teeb selle teatavaks avalduse esitanud isikule.

2.3. Seltsi liikmeks saada soovija tasub seltsi arvele majandusaasta liikmemaksu.

2.4. Liikmemaksu tasuvad kõik seltsi liikmed. Liikmemaksu suuruse üle otsustamine kuulub iga korralise üldkoosoleku päevakorda.

2.5. Kõik seltsi liikmed võivad seltsist välja astuda kirjaliku avalduse alusel.

2.6. Seltsi juhatus võib seltsist välja arvata liikme, kelle tegevust ta hindab vastukäivaks seltsi eesmärgile või seltsi põhikirjas esitatut eiravaks.

2.7. 12 kuud liikmemaksu mittetasunud liikme arvab seltsi juhatus liikmete hulgast välja.

2.8. Seltsi juhatus teatab viivitamatult väljaarvatavale väljaarvamise otsusest ja selle põhjusest. Väljaarvataval on õigus esitada küsimus läbivaatamiseks üldkoosolekule.

 1.  

 2. III LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

3.1. Seltsi liikmetel on õigus:

 • võtta osa kõigist seltsi korraldatavatest üritustest arvestades juhatuse poolt seatud piiranguid;

 • võtta osa sõna- ja hääleõigusega üldkoosolekust;

 • saada teavet seltsi tegevuse kohta;

 • astuda seltsist välja;

 • olla valitud seltsi juhtorganitesse;

 • kasutada ettenähtud korras seltsi vara ning saada liikmetele ettenähtud soodustusi.

3.2. Seltsi liikmetel on kohustus:

 • tunnustada seltsi eesmärke ning järgida seltsi tegevuses osalemisel põhikirja ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid;

 • tasuda seltsi liikmemaksu. 

IV ÜLDKOOSOLEK 

4.1. Seltsi kõrgeimaks organiks on seltsi üldkoosolek, kus igal seltsi liikmel on üks hääl.

4.2. Üldkoosoleku pädevus:

 • seltsi põhikirja muutmine;

 • seltsi eesmärgi muutmine;

 • seltsi liikmemaksu suuruse kehtestamine;

 • juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;

 • muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

4.3. Üldkoosolek on otsustusvõimeline kui sellest võtab osa vähemalt 50% seltsi liikmetest. Kui üldkoosolekul ei ole esindatud vähemalt 50% seltsi liikmetest, kutsub juhatus kokku sama päevakorraga uue üldkoosoleku kõige varem kolme nädala ja kõige hiljem kolme kuu jooksul. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata koosolekul esindatud liikmete arvust.

4.4. Seltsi üldkoosolekul võib otsustada ka muid küsimusi, mida ei ole eelnevalt üldkoosoleku päevakorras teatatud, välja arvatud seltsi põhikirja muutmine ja seltsi tegevuse lõpetamine.

4.5. Seltsi üldkoosolek peetakse vähemalt üks kord kalendriaasta jooksul. Üldkoosolek kutsutakse kokku, kui seltsi juhatus leiab selle vajaliku olevat või vähemalt 1/10 seltsi liikmeist palub põhjendatult seltsi juhatusel seda teha.

4.6. Juhatus informeerib oma liikmeid hiljemalt kolm nädalat enne üldkoosoleku toimumispäeva üldkoosoleku toimumisajast ja -kohast ning päevakorrast.

4.7. Kui seltsi liige soovib mingi küsimuse vaatluse alla võtmist järgmisel üldkoosolekul, peab ta sellest kirjalikult teatama seltsi juhatusele enne üldkoosoleku kokkukutsumise teate saatmist.

4.8. Seltsi üldkoosolekust võivad hääleõigusega osa võtta kõik seltsi liikmed. Igal hääleõiguslikul isikul on ainult üks hääl. Seltsi liige võib volitada teist seltsi liiget hääletama tema eest lihtkirjaliku volikirjaga.

4.9. Juhtudel, milliste kohta allpool või seaduses pole sätestatud teisiti, loetakse üldkoosoleku otsus vastuvõetuks, kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalevatest või esindatud seltsi liikmetest. 

4.10. Kui vähemalt üks kolmandik hääleõiguslikest kohalviibijatest seda nõuab, tuleb hääletamine läbi viia salaja. 

V SELTSI JUHATUS 

5.1. Seltsi igapäevast tegevust juhib ja seltsi esindab juhatus, kuhu kuulub vähemalt kolm kuid mitte rohkem kui kuus liiget.

5.2. Juhatuse pädevusse kuulub:

 • seltsi igapäevategevuse korraldamine;

 • seltsi liikmete arvestuse pidamine ja liikmemaksude kogumine;

 • seltsi tegevuskava ja eelarve koostamine;

 • majandusaasta aruande koostamise ja raamatupidamise korraldamine;

 • seltsi vara kasutamine ja käsutamine vastavalt seaduse, käesoleva põhikirja ja üldkoosoleku otsustest tulenevatele nõuetele.

5.2. Üldkoosolek valib juhatuse liikmed seltsi liikmete hulgast. Juhatuse liige osutub valituks, kui tema poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalevatest või esindatud seltsi liikmetest. Juhatus valitakse kaheks aastaks.

5.3. Juhatus esindab seltsi kõigis õigustoimingutes.

5.4. Seltsi võib esindada kõigis õigustoimingutes iga juhatuse liige eraldi.

5.5. Juhatuse liikme võib seltsi üldkoosoleku otsusega igal ajal tagasi kutsuda sõltumata põhjusest.

5.6. Juhatuse koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees, tema asetäitja või vähemalt 1/3 juhatuse liikmeist.

5.7. Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest.

5.8. Juhatus võib otsuseid vastu võtta koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil kõik juhatuse liikmed.

5.9. Juhatuse kokkukutsujal on õigus omal äranägemisel paluda koosolekust osa võtma vajalikke asjatundjaid konsultantidena või ekspertidena, kellel on koosolekul sõnaõigus.

5.10. Juhatus võtab tööle ja vabastab töölt seltsi palgalised töötajad.

 1.  

 2.  

 3. VI MAJANDUSTEGEVUS 

6.1. Seltsi majandusaasta on 1. jaanuarist 31. detsembrini. Majandusliku tegevuse aruanne möödunud aasta kohta tuleb teha liikmetele tutvumiseks kättesaadavaks hiljemalt kolm nädalat enne seltsi korralist koosolekut.  

VII ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, LIKVIDEERIMINE 

7.1. Seltsi ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimub seaduses sätestatud korras.

7.2. Ühenduse likvideerijad on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

7.3. Seltsi likvideerimisel antakse alles jäänud vara üle kas avalik-õiguslikule juriidilisele isikule või samalaadsete eesmärkidega mittetulundusühingule vastavalt üldkoosoleku otsusele.

7.4. Seltsi põhikiri on kinnitatud seltsi asutamislepinguga 21.veebruaril 2007.a.